Videnskabelige bidrag DASAIMs Årsmøde 2022, kriterier og upload

Der er frist for indsendelse af abstracts d. 22. august 2022. De indsendte abstracts vurderes af nogle af specialets professorer og de bedste abstracts præsenteres på årsmødet.

Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet den 17.-19. november 2022 i  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
 • ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen (fredag d. 18. november 2022), hvor nogle af de abstracts der ikke udvælges til foredragskonkurrence vurderes mhp. posterpræsentation (torsdag d. 17. november 2022).
 • udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation (torsdag d. 17. november 2022).
Foredragskonkurrence

De 3 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta Fonden på:
1. præmie kr. 5.000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence

Alle abstracts, som udvælges til årsmødet, vil blive præsenteret for deltagere og moderatorer både i form af poster og en posterdiskussion i mødelokale. Bedste poster præmieres med kr. 2.000,00.

Publikumspris

Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:

Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i:
 • Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
 • Introduktion
 • Metoder
 • Resultater
 • Konklusion
 • 2 figurer eller tabeller
 • 3 referencer

Abstracts må maks. fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o. lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractformular (nederst på denne side) til DASAIMs sekretariat senest d. 22. august 2022.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen

Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift ved indsendelsen den 22. august 2022, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster. Hvis der indkommer flere abstracts end der er plads til at præsentere, vil abstracts omhandlende protokolbeskrivelse tillægges lavest prioritet. Der er desuden begrænsning således at samme oplægsholder højst kan indsende og præsentere 2 abstracts.

Vurdering

Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi:

Emne: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformulering: Klart defineret formål?
Metoder: Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultater: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusion: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstilling: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen
 1. Valg af problemformulering
 2. Metoden, egnethed
 3. Resultatet
 4. Betydning af resultatet
 5. Præsentation, skriftlig
 6. Præsentation, mundtlig

De udvalgte abstracts til foredragskonkurrencen præsenteres i form af PowerPoint-præsentation af 12 min.’s varighed medbragt på USB-stik. Abstracts udvalgt posterkonkurrencen præsenteres ved fysisk poster og som posterdiskussion med kort PowerPoint-præsentation (af 5 min.’s varighed med 3-4 slides), medbragt på USB-stik. Der forefindes bærbar PC.

Organisationskomitéen DASAIMs Årsmøde 2022