Videnskabelige bidrag DASAIMs Årsmøde 2017

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
 • ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen (fredag d. 10. november 2017), hvor abstracts der ikke udvælges til foredragskonkurrence vurderes mhp. posterpræsentation (torsdag d. 9. november 2017).
 • udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation (torsdag d. 9. november 2017).
Foredragskonkurrence

De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta Fonden på:
1. præmie kr. 5.000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence

Der kan maksimalt optages 48 postere. Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

Publikumspris

Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:

Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i
 • Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
 • Introduktion
 • Metoder
 • Resultater
 • Diskussion
 • Konklusion
 • 2 figurer eller tabeller
 • 3 referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o. lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractformular til DASAIMs sekretariat senest d. 1. august 2017.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen

Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift ved indsendelsen 1. august 2017, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.

Vurdering

Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi:

Emne: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformulering: Klart defineret formål?
Metoder: Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultater: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusion: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstilling: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Hvis der indkommer flere abstracts end der er plads til at præsentere, vil abstracts omhandlende protokolbeskrivelse tillægges lavest prioritet.

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen
   1. Valg af problemformulering
   2. Metoden, egnethed
   3. Resultatet
   4. Betydning af resultatet
   5. Præsentation, skriftlig
   6. Præsentation, mundtlig

De udvalgte abstracts til foredragskonkurrencen præsenteres i form af PowerPoint-præsentation af 12 min.’s varighed medbragt på USB-stik. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC. De udvalgte abstracts til posterpræsentation præsenteres dels i posterform (postervejledning bliver tilgængelig på www.dasaim.dk) og dels som kort PowerPoint-præsentation (maks. 3 slides) af 5 min.’s varighed, medbragt på USB-stik. Der forefindes bærbar PC.