Forslag til 2. behandling på DASAIMs generalforsamling november 2017

Se indkaldelse til generalforsamling i kalenderen (9. november)

Paragraph Symbol law on a white background

Nedenstående forslag blev fremsat og vedtaget første gang på DASAIMs 68. ordinære generalforsamling den 10. november 2016. Da der ikke er tilstrækkeligt fremmødte, skal det genfremsættes på generalforsamlingen november 2017 for at kunne vedtages endeligt.

Forslag til vedtægtsændringer

Begrundelse:
For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen besluttet at foreslå ændring af bestyrelsens sammensætning, således at bestyrelsen udvides med en kommende formand ét år før den afgående formand træder ud af bestyrelsen. Derfor foreslås følgende vedtægtsændring:

Prgf. 4 (nuværende)
Stk. 1.2: Selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne er Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af formanden for Selskabet, kassereren og 2 yngre læger (hvoraf den ene konstitueres som lægelig sekretær), samt formændene for Anæstesiudvalget, Børneanæstesiudvalget, Intensivudvalget, Smerteudvalget, Neuroanæstesiudvalget, Obstetrisk udvalg, Præhospitaludvalget, Thoraxanæstesiudvalget og hjemmesidens redaktør. Bestyrelsen kan udvides af generalforsamlingen efter reglerne i protokollat 1.

Prgf. 4 (forslag)
Stk. 1.2: Selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne er Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af formanden for Selskabet, kommende formand valgt på generalforsamlingen året inden den siddende formand afgår (når relevant), kassereren og 2 yngre læger (hvoraf den ene konstitueres som lægelig sekretær), samt formændene for Anæstesiudvalget, Børneanæstesiudvalget, Intensivudvalget, Smerteudvalget, Neuroanæstesiudvalget, Obstetrisk udvalg, Præhospitaludvalget, Thoraxanæstesiudvalget og hjemmesidens redaktør. Bestyrelsen kan udvides af generalforsamlingen efter reglerne i protokollat 1.

Prgf. 3, Stk. 2
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
4. Beretning og regnskab fra DASAIMs fond
5. Indkomne forslag
6. Regnskab og budget, herunder de lægelige revisorers beretning og fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
9. Valg af kasserer, redaktør og 2 Yngre Læger til bestyrelsen
10. Valg af formænd for øvrige udvalg
11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
12. Valg af repræsentanter for Selskabet
13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
14. Eventuelt