DASAIMs høringssvar

Høringssvar til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin afgiver hermed høringssvar til:

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

Der er ingen tvivl om at tilliden mellem de sundhedsansatte og Styrelsen for Patientsikerhed ikke er blevet genopbygget endnu. Såfremt tilliden skal genopbygges er der behov for en række tiltag.

Vigtigst er oprettelsen af et ankenævn for afgørelser på Tilsynsområdet. Det var vores forståelse fra de udmeldinger der kom fra ministeren at dette ville ske i forbindelse med Tillidspakken som blev annonceret i en pressemeddelelse den 31/1-2018.

Et ankenævn for klager i disciplinærnævnet er også essentielt for at genoprette tilliden. Især i de klagesager hvor der udtales skærpet kritik og som medfører at Sundhedspersonen hænges ud til spot og spe i Sundhedsvæsnets gabestok.

Sundhedsvæsnet står fortsat på grænsen til at implementere ultradefensiv medicin hvor man i endnu højere grad end nu bestiller undersøgelser og gennemfører udredninger – ikke for patients skyld – men for at den sundhedsansatte holder ”ryggen fri”. Denne defensive medicin koster et ukendt, men utvivlsomt meget stort beløb. Disse ressourcer kunne bruges langt mere rationelt hvis Sundhedspersonalet havde tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed samt tillid til en almindelig retssikkerhed i overensstemmelse med lovgivningen i resten af samfundet.

I efterforløbet af Svendborgsagen er der stadig et behov for at få fastslået hvornår §75 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kan tages i brug. Tidligere var der en høj tærskel for brug af §75. Efter Svendborgsagen har mange klinikere en fornemmelse af at §75 kan bruges i forbindelse med ”almindelige” fejl som alle kan lave, især i en tidspresset situation. Deraf den store opmærksomhed i forbindelse med #detkunnehaveværetmig.

Vi hilser oprettelsen af et fagligt forum for patientsikkerhed velkomment. Systemet for utilsigtede hændelser er en guldgrube af viden. Det er trist at der ikke gøres en større indsats for at uddrage læring fra UTH systemet. Rigtigt mange fejl gentages unødvendigt. Tilliden til UTH systemet er fortsat relativt høj og vi finder en øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser velkommen.
Som fagligt selskab har vi et stort ønske om at få adgang til UTH’er fra vores eget speciale. Eksempelvis komplikationer i forbindelse med anlæggelse af centralvenøse adgange eller luftvejshåndtering. Vi har som fagligt selskab intet overblik over hyppigheden og farligheden ved komplikationer i forbindelse med de invasive procedurer vi foretager på daglig basis. Dette gør det eksemplvist vanskeligt at informere patienterne korrekt. Der ville være basis for en betydelig forskningsindsats i forbindelse hermed – selvsagt på anonymiserede data.

Vi har således følgende anbefalinger:
· Mulighed for at anke afgørelser i tilsynssager.
· Mulighed for at anke afgørelser i disciplinærnævnet.
· Fastlæggelse og formidling af grænsen for brug af §75.
· Fokus på omfang, kvalitet og antal instrukser samt ansvarsfordeling, dette arbejde bør gøres i dialog med relevante organisationer.
· Øget brug af den viden der findes i UTH-systemet.

Der er stadig et stort behov for genoprettelse af tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ovenstående anbefalinger er essentielle for dette vigtige arbejde og vil kunne reducere omfanget af defensiv medicin.

På Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicins vegne

Formand
Joachim Torp Hoffmann-Petersen