Videnskabelige bidrag DASAIMs Årsmøde 2021, kriterier og upload

Der er frist for indsendelse af abstracts 6. september 2021. De indsendte abstracts vurderes af nogle af specialets professorer og de bedste abstracts præsenteres på årsmødet.

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man
 • ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen (fredag d. 19. november 2021), hvor nogle af de abstracts der ikke udvælges til foredragskonkurrence vurderes mhp. posterpræsentation (torsdag d. 18. november 2021).
 • udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation (torsdag d. 18. november 2021).
Foredragskonkurrence

De 3 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta Fonden på:
1. præmie kr. 5.000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence

Alle abstracts, som udvælges til årsmødet, vil blive præsenteret for deltagere og moderatorer. Der er i år mindre plads end vanligt til diskussion af postere i mødelokalerne, så den endelige præsentationsform afhænger af lokaliteter og eventuelle forsamlingsrestriktioner. Bedste poster præmieres med kr. 2.000,00.

Publikumspris

Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet

Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i
 • Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
 • Introduktion
 • Metoder
 • Resultater
 • Konklusion
 • 2 figurer eller tabeller
 • 3 referencer

Abstracts må maks. fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o. lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractformular til DASAIMs sekretariat senest d. 6. september 2021.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen

Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift ved indsendelsen den 6. september 2021, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.

Vurdering

Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi:

Emne: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformulering: Klart defineret formål?
Metoder: Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultater: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusion: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstilling: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Hvis der indkommer flere abstracts end der er plads til at præsentere, vil abstracts omhandlende protokolbeskrivelse tillægges lavest prioritet.

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen
 1. Valg af problemformulering
 2. Metoden, egnethed
 3. Resultatet
 4. Betydning af resultatet
 5. Præsentation, skriftlig
 6. Præsentation, mundtlig

De udvalgte abstracts til foredragskonkurrencen præsenteres i form af PowerPoint-præsentation af 12 min.’s varighed medbragt på USB-stik. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC. Abstracts udvalgt til posterpræsentation formidles efter vejledning, som er tilgængelig når officielle forsamlingsrestriktioner kendes og vil blive lagt på www.dasaim.dk.