DASAIMs strategi

DASAIMs strategi 1

Vision

 1.  DASAIM samler, tegner og udvikler det anæstesiologiske speciale i Danmark.
 2.  DASAIM arbejder for at sikre, at patienter i det danske sundhedsvæsen tilbydes rationel og sikker anæstesiologisk behandling efter bedste faglige og etiske standard.

Mission

 1. DASAIM sætter dagsordenen inden for selskabets fagområder i tæt samarbejde med øvrige aktører og interessenter på områderne:

– Anæstesi og perioperativ medicin – Intensivbehandling – Akut og kronisk smertebehandling – Præhospital og akutbehandling

 1. DASAIM understøtter anæstesiologisk forskning og udvikling.
 2. DASAIM sikrer et højt uddannelsesniveau inden for det anæstesiologiske speciale.
 3. DASAIM engagerer sig i den offentlige debat om sundhedsfaglige og sundhedspolitiske emner.
 4. DASAIM formidler viden om anæstesiologiske emner til samarbejdspartnere.
 5. DASAIM tegner og fremmer dansk anæstesiologi i international sammenhæng.

Strategier

1. Organisatorisk arbejde

a. DASAIM arbejder for at fremme og udvikle lægefaglig ledelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet.

b. DASAIM arbejder for, at forskning, uddannelse, udvikling og produktion er integrerede dele af det kliniske arbejde.

c. DASAIMs udvalg udarbejder faglige rekommandationer og udpeger løbende fokusområder inden for det anæstesiologiske speciale.

d. DASAIM er repræsenteret direkte i styregrupper for følgende kliniske databaser: Dansk Anæstesi Database, Dansk Intensiv Database og MASdatabasen (Mobilt akut systemdatabase).

e. DASAIM har repræsentanter i relevante tværfaglige arbejdsgrupper nedsat af sundhedsmyndigheder og videnskabelige selskaber.

2. Forskning og udvikling

a. DASAIM arbejder for at etablere en forskningskultur med henblik på at sikre forskningsbaseret klinisk praksis inden for alle områder af anæstesiologien.

b. DASAIM arbejder for en stillings- og stabsstruktur i sundhedsvæsenet, der understøtter karriereveje inden for forskning og udvikling.

c. DASAIM arbejder for at sikre professorater og lektorater inden for alle anæstesiologiens fagområder.

d. DASAIM arbejder for, at alle anæstesiologiske afdelinger har forskningsudvalg og forskningsansvarlige nøglepersoner.

3. Uddannelse

a. DASAIM arbejder for at øge interessen for det anæstesiologiske speciale præ- såvel som postgraduat med henblik på rekruttering

– DASAIM samarbejder med SATS, FYA og andre studenter- og yngre læge-organisationer om uddannelsesinitiativer

– DASAIM deltager på karrieredage

b. DASAIM samarbejder med universiteterne og andre lægelige specialer om den prægraduate uddannelse inden for anæstesiologi og tilgrænsende fag.

c. DASAIM er ansvarlig for den lægelige videreuddannelse inden for anæstesiologi, fordelt på introduktionsuddannelse og hoveduddannelse

– DASAIM udarbejder målbeskrivelser og porteføljer for introduktions- og hoveduddannelsen

– DASAIM sikrer opdatering af målbeskrivelser og logbøger i overensstemmelse med gældende faglige og myndighedskrav

– DASAIM udvikler og afholder specialespecifikke kurser

d. DASAIM opfordrer og bidrager til efteruddannelse for anæstesiologer.

– DASAIM afholder et årsmøde med varieret fagligt indhold, som er åbent for alle selskabets medlemmer

 DASAIM og DASAIMs udvalg afholder temadage og kurser evt. i samarbejde med tilgrænsende specialer

e. DASAIM samarbejder med Regionerne om at sikre et vedvarende højt kompetenceniveau inden for det anæstesiologiske speciale.

4. Offentlig debat

a. DASAIM udarbejder strategi- og værdipapirer inden for sundhedspolitiske og sundhedsfaglige områder med relevans for det anæstesiologiske speciale.

b. DASAIM deltager i den offentlige debat om sundhedspolitiske og sundhedsfaglige emner.

c. DASAIM kommunikerer med sundhedsadministrative og sundhedsfaglige organisationer og personer: Høringssvar – Svar på henvendelser

5. Formidling

a. DASAIM driver en hjemmeside (dasaim.dk) målrettet selskabets medlemmer såvel som andre interesserede med faglige rekommandationer, information om selskabets aktiviteter og organisatoriske forhold, nyheder og andre faglige indlæg.

b. DASAIM er aktiv på de sociale medier.

c. DASAIM videreformidler faglige vejledninger med anæstesiologisk indhold til selskabets medlemmer og til andre videnskabelige selskaber.

6. Internationalt samarbejde

a. DASAIM er medlem af Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), European Society of Anaesthesiology (ESA), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) og andre relevante internationale anæstesiologiske organisationer og fora.

b. DASAIM understøtter uddannelse inden for og udvikling af det anæstesiologiske speciale i tredjeverdenslande.

7. Værdier

a. DASAIM arbejder for en lægekultur, der understøtter følgende værdier:

 • Professionalisme
 • Samarbejde
 • Etik
 • Ordentlighed / god tone
 • Gensidig respekt på tværs af professioner, specialer og geografi

DASAIMs bestyrelse
Udarbejdet på DASAIMs bestyrelsesinternat 10.-11. januar 2016
Godkendt på DASAIMs bestyrelsesmøde 12. april 2016
Revideres årligt på bestyrelsesinternat i januar: Revideret januar 2017

501 KB Strategiplan for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin april 2016