Legater

Her finder du information om stipendier, legater, fonde m.m.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
FONDEN ER OPLØST PR. JUNI 2020 OG DER KAN IKKE LÆNGERE SØGES STØTTE HERFRA! 

Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:

  1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
  2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner
  3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DASAIMs møder
  4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere

Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Jesper Seeger Perregaard, HOMANN Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.

Der forventes uddelt op mod kr. 300.000,- i 2020, idet fonden er under afvikling. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
FONDEN ER OPLØST PR. JUNI 2020 OG DER KAN IKKE LÆNGERE SØGES STØTTE HERFRA! 

Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der på grund af udeblevne ansøgninger til det ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner efter legatbestyrelsens skøn.

Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: Advokat Jesper Seeger Perregaard, HOMANN Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.

Der forventes uddelt op mod kr. 300.000,- i 2020, idet fonden er under afvikling. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden søges direkte. Fonden støtter  generelt yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats (men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Fondsadministrationsleder Mette Bruun, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K. Der foreligger ansøgningsskemaer, som kan rekvireres på fondens hjemmeside www.lippmannfonden.dk. Ansøgningsfristen er 1. april.

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981
FONDEN ER OPLØST OG DER KAN IKKE LÆNGERE SØGES STØTTE HERFRA! 

Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital behandling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIM’s generalforsamling.

Der er givet tilladelse til at nedlægge fonden, og denne er derfor under afvikling. Det betyder at,  der i en kortere årrække uddeles større beløb.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Yderligere oplysninger kan ses på fondens hjemmeside: www.hessesmindefond.dk. Ansøgning  sendes pr. mail til: info@hessesmindefond.dk. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til fremme og optimering af det operative patientforløb.
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt tidlig sikker hjemsendelse fra hospital. Kongresrejser, studieture etc. støttes normalt ikke. Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde (- såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog(er)). Ansøgningsfrist er 22. oktober.
Kort beskrivelse af projekt, budget, CV m.m. sendes elektronisk til legatbestyrelsens formand (claus.lund@regionh.dk). Ansøgningsskema, som skal benyttes, findes via hjemmesiden for Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Ansøgningen må max. fylde 4  A4 sider inkl. skema og evt. bilag.
Fonden støtter ikke gebyrer, udgifter til diverse tilladelser, kongresrejser o.lign.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrist 1/10.