Legater

Her finder du information om stipendier, legater, fonde m.m.

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden søges direkte. Fonden støtter  generelt yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats (men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Fondsadministrationsleder Mette Bruun, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K. Der foreligger ansøgningsskemaer, som kan rekvireres på fondens hjemmeside www.lippmannfonden.dk. Ansøgningsfristen er 1. april.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Yderligere oplysninger kan ses på fondens hjemmeside: www.hessesmindefond.dk. Ansøgning  sendes pr. mail til: info@hessesmindefond.dk. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til fremme og optimering af det operative patientforløb.
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt tidlig sikker hjemsendelse fra hospital. Kongresrejser, studieture etc. støttes normalt ikke. Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde (- såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog(er)). Ansøgningsfrist er 22. oktober.
Kort beskrivelse af projekt, budget, CV m.m. sendes elektronisk til legatbestyrelsens formand (claus.lund@regionh.dk). Ansøgningsskema, som skal benyttes, findes via hjemmesiden for Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Ansøgningen må max. fylde 4  A4 sider inkl. skema og evt. bilag.
Fonden støtter ikke gebyrer, udgifter til diverse tilladelser, kongresrejser o.lign.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrist 1/10.