Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohrs Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:
  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologiskkirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.)
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne
  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne
  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet
Der ydes IKKE støtte til:
  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d.-projekt
  • Dyreeksperimentelle studier
  • Basal forskning
  • Phd. studieafgift
  • Kurser, kongresdeltagelse

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til:

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30,
1260 København K
hww@henrikwedell.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts 2022