DASAIMs Forskningsinitiativ

I november 2016 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at uddele et beløb af selskabets overskud til forskningsformål.

Coins and Plant

I november 2016 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at uddele et beløb af selskabets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse

Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM.

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  1. Emnets relevans for det anæstesiologiske speciale
  2. Klart defineret forskningsspørgsmål
  3. Passer metoden til forskningsspørgsmålet
  4. Er projektet klart beskrevet inkl. etiske aspekter, metode og perspektivering
  5. Kvalifikationer hos ansøger inkl. vejledningsmuligheder
  6. Projektets gennemførlighed
Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser.

Uddelingen finder sted i forbindelse med festmiddagen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som er vedhæftet dette opslag. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler).

Ansøgningen sendes til DASAIM, Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk

Ansøgningsfristen er 11. oktober 2017.

31 KB Forskningsinitiativ ansøgningsskema