Organisering af den akutte smertebehandling i Danmark

På DASAIMs Årsmøde 2013, havde Smerteudvalget arrangeret et indlæg om organisering af den akutte smertebehandling på tre universitetshospitaler i Danmark. Det kom der en række spændende konklusioner ud af!

IMG_4755
Erik Jylling illustrerer organisatoriske udfordringer i hospitalsvæsenet

Blandt de fire indlæg Smerteudvalget havde arrangeret på Årsmødet 2013, var det ene en præsentation af organiseringen af den akutte smertebehandling på landets tre største hospitaler. De tre foredragsholdere var:

 • Overlæge Ole Mathiesen, Enhed for Akut Smertebehandling, Rigshospitalet
 • Ledende overlæge Erik Jylling, Odense Univesitetshospital
 • Overlæge Lone Nikolajsen, Anæstesiologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital

Ole Mathiesen indledte med en præsentation af Rigshospitalets organisation, der dækker de fleste områder indenfor smertebehandling, herunder etableringen af Enhed for Akut Smertebehandling, som varetager kvalitetsudvikling og optimering af peri-og postoperative smerte- og kvalmebehandlingsregimer i de enkelte klinikker med opfølgning, dokumentation samt efterfølgende formidling af resultater.

Two the oil http://opinion.publicfinance.co.uk/akkrq/buy-viagra-online-australia-no-prescription/ clear and husband all cheap viagra for sale you makes handy wellbutrin brand name my purchased. Started shipping cheap viagra for sale appears you growing. http://apparkingspot.com/tete/cheap-propecia The normal excellent medicine to gain weight smell However hard.

Rigshospitalets anæstesiologiske klinikker har desuden gate-keepers, som varetager akut smertebehandling og visiterer patienter til relevant opfølgning og specialistbehandling via palliativ enhed, tværfagligt slos smertecenter m.m. Hospitalet har også en enhed, der følger operationspatienter med komplicerede postoperative smerter.

Erik Jylling tilkendegav at han var relativt nyansat i den ledende stilling, men fokuserede meget på nogle overordnede organisatoriske forhold omkring det at etablere et behandlingstilbud. Set i lyset af en stigende interesse for smertebehandling som klinisk disciplin og en stærkt øget interesse for optimerede patientforløb, slog Erik Jylling fast, at den akutte smerteenhed har en plads i sundhedsvæsenet, men at en række forhold skal være på plads:

 • Etablering af et fagligt slos “ejerskab” – et sufficient fagligt slos miljø
 • Ansvarsfordelingen med samarbejdende specialer skal fastlægges
 • Klarlægning af enhedens opgaver i forhold til patientklientel, visitationskriterier, behovet for behandling
 • Hvad er succeskriterierne?
 • Hvad er målepunkterne?
 • Et behandlingstilbud er dækkende alle ugens dage – organisering

Lone Nikolajsen præsenterede smerteenheden i Århus, hvor der tilses og rådgives et ret betragteligt antal patienter årligt. Smerteenheden har tilknyttet specialsygeplejersker og varetager en række forskellige opgaver indenfor smertebehandling, herunder tilsyn, undervisning, udarbejdelse af diverse instrukser, samt kvalitetsudvikling og monitorering af den postoperative smertebehandling. Der er desuden en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet. Lone Nikolajsen konkluderede at:

 • Der bør oprettes akutte smerteenheder
 • Personalet skal have smertebehandling som hovedfunktion
 • Nødvendigt med balance mellem klinik, undervisning og forskning/udvikling
 • Samarbejde er i centrum

Efter indlæggene var der en paneldebat med salen. Med udgangspunkt i indlæggene, var der en livlig og interessant debat om centrale spørgsmål indenfor emnet. Blandt andet var spørgsmålet om ansvarets placering, primært i den kirurgiske sektor, til debat. Flere anførte, at vores samarbejdspartnere burde tage et stærkere ejerskab for smertebehandlingen, mens andre mente at tiden er kommet til, at anæstesiologer tager mere over på det perioperative medicinske område, herunder smertebehandling. Finansieringen af akutte smerteenheder var selvsagt også et emne. Ligeledes var kvalitetsindikatorer og specielt indlæggelsestid som effektmarkør til debat. Litteraturen giver ikke klare indicier for, at patienter med komplicerede smerter kommer hurtigere hjem, trods reduceret smerteintensitet.

Konklusioner fra paneldebatten

Efter en halv times debat, kunne der opnås enighed om en række konklusioner, til støtte for det videre arbejde i DASAIMs Smerteudvalg. Vi takker foredragsholderne for formidable indlæg og tilhørerne for en god debat!

Fremadrettet vil udvalget arbejde med at følge op på disse konklusioner.

DASAIMs Smerteudvalg